Agallamh le fear a’ tuiteam far Beinn Nibheis (Bilingual)

Standing-on-the-summit-edge-of-Ben-Nevis-north-face-with-Tower-Ridge-in-the-background

Air latha fuar geamhrachail chuir Brian MacDhiarmaid roimhe Beinn Nibheis a dhìreadh. Fhuair sinne facal air, is e a’ dèanamh air bonn na beinne.

Hi a Bhrian, nach e latha mosach a th’ ann airson sreap?

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrghh!

Haha tuigidh mi sin a charaid! Dè thug ort a dhol a shreap anns a’ chiad àite?

Aaaaaaaaaaaaaaaaarrooooorrrgh!

Uill tha mi a’ faicinn gu bheil tòrr ùidh agad sa chuspair! Dè a mholadh tu do chloinn a tha tòiseachadh?

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrggghhhhh!

Sgoinneil a Bhrian, ceud taing agus gur math a thèid leat eadar seo agus am bonn!


Aaaaaaaargh – We interview man falling off Ben Nevis

It was a cold winter’s day when Brian MacDiarmid decided to climb Ben Nevis. We caught up with him during his descent.

Hi Brian, it’s quite challenging weather for climbing today isn’t it?

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrghh!

I think that sums it up pretty nicely yes! How did you get into climbing Brian?

Aaaaaaaaaaaaaaaaarrooooorrrgh!

Well you’re certainly very enthusiastic about the whole thing. What would you say to kids who are just starting out?

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrggghhhhh!

Great stuff, thanks for talking to us Brian, and good luck on the rest of your descent.