Potentially factual news from the Highlands to a reluctant wider world. We are both militantly pro and anti Gaelic and maintain a strict language policy that is never enforced.
If you like what we do why not give us a like or a share and spread our great truths to the dark corners of the Interweb. If you have any ideas for us we would love to steal them.
Disclaimer: Any resemblance to real persons, groups or actual things that happened is a handy coincidence.
1st. editorial meeting of the Daily Gael

1st. editorial meeting of the Daily Gael

Naidheachdan na Gàidhealtachd don t-saoghal fharsaing. Bidh sinn an dà chuid a’ moladh agus a’ milleadh na Gàidhlig. Bha poileasaidh cànain againn ach chaill sinn e. Mas toil leat na tha sinn a’ dèanamh nach cuir sibh taic rinn leis an amaideas againn a sgaoileadh. Ma tha beachdan agad dhuinn bhitheadh e math an goid.
j9e4e