Litir mhì-fhreagarrach do Luchd-Ionnsachaidh: Inappropriate letter to Gaelic Learners

weirdguy

29mh An Ceitean, Bliadhna nan caora

Feasgar math, Luchd Ionnsachaidh! Halo!

An t-seachdain seo chaidh bha mi a’ coimhead taisbeanadh ùr ann an taigh-tasgaidh Gheàrrloch mu eachraidh-chroitearachd na sgìre.

Bha mi fìor-dhuilich nach b’ urrainn dhuibhse a dhol ann ach tha mi a’ tuigsinn glàn gu bheil sibh uile trang le obair is gnothaichean.

Chòrd an taisbeanadh rium glè mhath ach bhitheadh na b’ fheàrr tuilleadh nam biodh sibhse còmhla rium. B’ urrainn dhuinn uile greim bidhe a ghabhail ann an café beag snog agus ruith as dèidh a chèile air an tràigh. Smaoinich air airson an ath thurais.

Co-dhiù, duilich. Bhiodh sin… cho snog…chì sinn….

Leis an fhìrinn innse chan eil cuimhne agam dè an còrr a bha a’ dol ann an Geàrrloch ach ma tha ùidh agad ann an càirdeas no barrachd nach leig sibh fios?

Fàilte oirbh uair sam bith aig an taigh agam.

Tha mi ag iarraidh ur pòsadh! BIDH SINN CÒMHLA GU BRÀTH!

Abairtean feumail

Na b’ fheàrr tuilleadh                      – Even better (present tense: Nas fheàrr tuilleadh) 

Dè an còrr a bha a’ dol?                  – What else was doing? 

Càirdeas no barrachd                     – Group sex

An taigh agam                                  – Terrifying sex dungeon 

 

Good afternoon Gaelic learners! Hello!

This week I visited a new exhibition in Gaelic exhibition centred around the areas crofting heritage.

I was really sorry that all of you couldn’t be there to but I understand that you were busy with work and had other things doing.

Anyway the place was good but would have been even better if you had been there with me. We could’ve had a wee lunch in the café and frolicked on the beach. Think about it for next time.

Anyway, sorry, That would’ve been so nice…we’ll see….

To tell you the truth I don’t really remember what else was doing in Gairloch but if you are interested in friendship or more just get in touch.

You will be mine Gaelic learners!! TOGETHER 4 EVS!