Gàidhlig

An do dhiochuimhnich an Trumpach na facail?

Dh’adhbhraich Dòmhnall Trump connspaid eile as dèidh dha, a-rèir coltais, na faclan airson sèist Eilean Fraoich,

MacCruimein air tilleadh a-mach à Uamh an Òir mu dheireadh thall

Bha iongnadh mòr ann an Ceann a Tuath an Èilein Sgitheanaich an-diugh nuair a nochd Iain

Trump a’ gluasad tosgaireachd nan SA dhan Àth Leathann

Tha luchd dioplomasach air feadh an t-saoghail ag obair gu cruaidh gus an co-dhùnadh connspaideach as

Comhairle nan Eilean a’ sireadh bheachdan air a’ phlana Ghàidhlig dheireannach aca

Tha Comhairle nan Eilean air fios a chur a-mach gu bheil iad a’ sireadh bheachdan airson

Coimisean na Croitearachd “a’ bruidhinn cac” – Ewing

  Ghabh Fergus Ewing, am Ministear airson Eaconamaidh Dùthchail agus Ceanglaichean (no rudeigin mar sin) leisgeul

Airgead Croitearachd airson Cocaine agus Chailleagan

  Tha Murchadh MacAlasdair à Bòrnais a’ gabhail dragh nach tèid maoineachadh gu lèor a thoirt

#2 Litir mhì-fhreagarrach do luchd-ionnsachaidh

Neach-ionnsachaidh chòir, Is mi a tha duilich nach do sgrìobh mi thugad ann an deagh ghreis

Fear a ghoid buntàta: “Bha còir agam rudeigin eile a ghoid.”

Fear a ghoid Buntàta: Bha còir agam rudeigin eile a ghoid. Tha fear òg Gàidhealach a

Sgoilearan Gàidhlig Dhùn Èideann a bhith air am fuadachadh

Thàinig e am follais an t-seachdain seo gun tèid àiteachan ann an Àrd-sgoil Sheumais Ghilleasbuig a

Croitear a’ dol a chàradh Drochaid Foirthe

Tha riaghaltas na h-Alba ag iarraidh air croitear às an Eilean Sgitheanach an Drochaid Foirfe a