Gàidhlig

Sgaradh eile agus Eaglais Kanye West Shaor Leantainneach air tòiseachadh

Tha Kanye West air a bhith a’ nochdadh fianais o chionn goirid gu bheil e gu

Boireannach ionadail a’ dol na cailleach gu h-oifigeil as dèidh dhi post mu New Indicator of Stroke a sgaoileadh.

Tha Brenda Nic a’ Phearsain à Baile nan Granndach air ainmeachadh dhan t-saoghail gu bheil i

Dòmhnall Iain a’ cur dheth turas-stàite gu Leòdhas as dèidh ùpraid mu cheannach croit.

Tha Ceann-suidhe nan Stàitean Aonaichte Dòmhnall Trump air bus a ghabhail uair eile mu dheidhinn còraichean

Chromebook Chaluim Iain loma-làn phòrno as dèidh an t-samhraidh

Nuair a dh’fhàg Calum Iain MacPhàrlain an àrd-sgoil sa Chèitean, cha robh e an dùil gum

Colaisde a’ Chaisteil a’ freagairt ri Eilean a’ Ghaoil SMO le Sanas ‘Swingers Island’

Tha Colaisde a’ Chaistel OGE air freagairt ri sanas-reice a rinn an co-obraichean aig Sabhal Mòr

Cùmhnant-aiseagan Brexit ga thoirt gu Anndra agus Iain bho Bannan

Fhuaras deagh naidheachd le muinntir Chamuis an-diugh gun deach Iain agus Anndra – dithis bhalach tapaidh

Griogair Labhruidh a’ cur a-mach clàr de standards airson na Nollaig

Tha an neach-ciùil Griogair Labhruidh air iomadh car a ghabhail na chuairt tro shaoghal a’ chiùil.

Clann Thròndarnais sa chiad àite, Coin Thròndarnais san darna àite aig Mòd Dhùn Omhain

Bhuannaich Clann Thròndarnais cha mhòr a h-uile càil aig Mòd na h-Òigridh ann an Dùn Omhain

Bùrach ‘s iomagain leis na cnuic a’ coinneachadh far an coinnich na daoine

Bha troimh-chèile agus bùrach ann Didomhnaich agus nuair a nochd grunn mhath de bheanntan na h-Alba

Iomairt gus a’ Ghàidhlig a chur air PornHub

As dèidh dha iomairt a chur air dòigh gus Gàidhlig a chur air an App ionnsachadh